Thư Viện Trường Đại Học Dầu Khí Việt Nam

Nghiệp vụ thư viện
Bạn đọc có thể truy cập vào địa http://library.pvu.vn mà không cần phải đăng nhập. Tuy nhiên, để thực hiện các tác vụ mượn trả, gia hạn tài liệu... cần phải đăng nhập vào phần mềm với tài khoản được cung cấp bởi Thư viện. Đối với sinh viên và giảng viên PVU, sử dụng tài khoản email PVU để đăng nhập vào hệ thống