Hướng dẫn tra cứu tài liệu trên cổng thông tin thư viện PVU

Bạn đọc có thể truy cập vào địa http://library.pvu.vn mà không cần phải đăng nhập. Tuy nhiên, để thực hiện các tác vụ mượn trả, gia hạn tài liệu... cần phải đăng nhập vào phần mềm với tài khoản được cung cấp bởi Thư viện. Đối với sinh viên và giảng viên PVU, sử dụng tài khoản email PVU để đăng nhập vào hệ thống

Xem hướng dẫn sử dụng tại đây: Hướng dẫn tra cứu tài liệu