Đổi địa chỉ truy cập cổng thông tin thư viện số

Địa chỉ truy cập http://library.pvu.vn là địa chỉ truy cập hệ thống quản lý thư viện tích hợp cho phép bạn đọc tìm kiếm, mượn trả, gia hạn tài liệu, giáo trình trực tuyến. Đối với các tài liệu số, sẽ được chuyển sang địa chỉ http://elibrary.pvu.vn

Địa chỉ truy cập http://library.pvu.vn là địa chỉ truy cập hệ thống quản lý thư viện tích hợp cho phép bạn đọc tìm kiếm, mượn trả, gia hạn tài liệu, giáo trình trực tuyến. Đối với các tài liệu số, sẽ được chuyển sang địa chỉ http://elibrary.pvu.vn. Bạn đọc sử dụng tài khoản email PVU để đăng nhập cả hai hệ thống