Danh mục tài liệu và sách đầu tư năm 2020

Thư viện đã mua sắm các tài liệu và sách phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên và giảng viên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam: Thermodynamics for Engineers - Kenneth A. Kroos , Merle C. Potter Solving Practical Engineering Mechanics Problems: Kinematics - S. I. Bakhtiyarov , Fundamentals of Fluid Mechanics, 6th Edition - Munson, Young, Okiishi and Huebsch, Munson's Fluid Mechanics, Chemistry: The Central Science, 14E GE - Theodore L. Brown, H. Eugene LeMay, Jr., Bruce E. Bursten, Catherine J. Murphy, University Physics with Modern Physics, Global Edition 15E - Hugh Young , Roger Freedman

1. Thermodynamics for Engineers - Kenneth A. Kroos , Merle C. Potter.

2. Solving Practical Engineering Mechanics Problems: Kinematics - S. I. Bakhtiyarov.

3. Munson's Fluid Mechanics, 8E  Global Edition -  Philip M. Gerhart , Andrew L. Gerhart , John I. Hochstein.

4. Chemistry: The Central Science, 14E GE - Theodore L. Brown, H. Eugene LeMay, Jr., Bruce E. Bursten, Catherine J. Murphy..

5. University Physics with Modern Physics, Global Edition 15E - Hugh Young , Roger Freedman.