Danh mục tài liệu và sách đầu tư năm 2017

Thư viện đã mua sắm các tài liệu và sách phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên và giảng viên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam: 1. Natural Gas Hydrates: a guide for Third Edition, John Carroll, Elsevier, 2014 2. Corrosion in the Petrochemical Industry Second Edition, Victoria Burt, ASM International, 2015 3. Exploration and Production of Oceanic Natural Gas Hydrate, Michael D. Max, Arthur H. Johnson, Springer, 2016...

1. Natural Gas Hydrates: a guide for Third Edition, John Carroll, Elsevier, 2014
2. Corrosion in the Petrochemical Industry Second Edition, Victoria Burt, ASM International, 2015
3. Exploration and Production of Oceanic Natural Gas Hydrate, Michael D. Max, Arthur H. Johnson, Springer, 2016
4. Petrochemicals , Donald L. Burdick , William L. Leffler, Pennwell Books, 2013
5. Petrochemicals in Nontechnical Language 4th Edition, Donald L. Burdick , William L. Leffler, Pennwell Books, 2010
6. Multiple Choice Questions on Oil, Gas, and Petrochemicals, TERI Publication, The Energy and Resources Institute, 2016
7. Managed Pressure Drilling, Bill Rehm, Arash Hagshenas, Elsiviser, 2015
8. Advanced Drilling Engineering: Principles and Designs, Dr. Robello Samuel, Dr. Xiushan Liu, Gulf , 2015
9. Geostatistics for Natural Resources Evaluation, Goovaerts P., Oxford University Press, 1997
​10. Statistics for Petroleum Engineers and Goescientists, Jensen J.L., Lake L.W, Elsevier, 2000
11. Core Analysis: A Best Practice Guide, Volume 64, 1st Edition, Colin Mcphee, Jules Reed, Elsevier, 2015
12. Production Chemicals for the Oil and Gas Industry, 2nd Edition, Malcolm A.Kelland, Taylor & Francis Group, LLC, 2014
13. IELTS Life Skills Official Cambridge Test Practice A1, Cambridge University Press, 2016
14. IELTS Life Skills Official Cambridge Test Practice B1, Cambridge University Press, 2016
15. The CELTA course Trainee book, Scott Thornbury & Peter Watskin, Cambridge University Press, 2007
16. The CELTA course Trainer's Manual, Scott Thornbury & Peter Watskin, Cambridge University Press, 2007
​17. New insight into IELTS Student's book wit answers with Test bank, Vanessa Jakeman, Claire MCDowell, Cambridge University Press, 2016
18. English File Upper-Intermediate: Class Audio CDs, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Oxford University Press, 2014
19. English File Upper-Intermediate: Workbook With Key, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Oxford University Press, 2014
20. English File Upper-Intermediate: Teacher's Book With Test & Assessment CD-ROM, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Oxford University Press, 2014
21. English File Upper-Intermediate: Student's Book With ITutor, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Oxford University Press, 2014
22. English File Elementary Class Audio CDs 3Ed, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Oxford University Press, 2012
23. English File Elementary Teacher’s Book With Test & Assessment CD-ROM 3Ed, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Oxford University Press, 2012
24. English File Elementary Workbook With Key & IChecker 3Ed, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Oxford University Press, 2012
25. English File Elementary Student’s Book With ITutor 3Ed, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Oxford University Press, 2012
26. Simply IELTS: 6 Practice tests (Audio CD), Andrew Betsis, Linda Maria Windsor, GLOBAL ELT, 2015
27. Succeed in IELTS: 9 Practice Tests, Andrew Betsis, Linda Maria Windsor, GLOBAL ELT, 2011
28. Elementary Differential Equations 10th Edition ISV, William E. Boyce, Richard C. DiPrima, Wiley, 2013
29. Công nghệ xử lý vùng cận đáy giếng các mỏ dầu khí ở thềm lục địa Nam Việt Nam, Từ Thành Nghĩa, ĐHQGTPHCM, 2016 
30. Hóa đại cương, Nguyễn Đình Soa, ĐHQG HCM, 2016
31. Tài khoản truy cập các CSDL TL điện tử: Science@Direct, SpringerLink, IEEE...NASATI