Danh mục sách đầu tư đợt 2/2016

Thư viện vừa mua sắm các tài liệu và sách phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên và giảng viên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam: 1. Differential Equations: A Primer for Scientists and Engineers, Constanda, Christian Springer, 2013 2. Calculus: Early Transcendentals, 8e, James Stewart Cengage Learning, 2015 3. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, Carl D. Meyer SIAM, 2001

N/A